Monitorovací systém

Zavedenie monitorovacieho systému v roku 2005 ako ponuku novej služby v záujme skvalitňovania činnosti spoločnosti výrazne rozširuje možnosti zberu, vyhodnocovania a archivácie parametrov sledovaného prostredia. Monitorovací systém využíva rôzne komunikačné prepojenia s centrom zberu údajov (dispečingom). Hodnoty sledovaných parametrov odosiela monitorovací systém v pravidelných intervaloch na dispečing spoločnosti.
Na dispečingu spoločnosti E.T.K.M., s.r.o. nepretržite funguje server pre zber údajov z jednotlivých monitorovacích systémov. Prístup k údajom z konkrétneho monitorovacieho systému je chránený užívateľským menom a heslom.
Prínos zavedenia novej služby je nesporný. Takýmto získaním kompletných informácií o chode klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na dispečingu spoločnosti sa vytvoril priestor pre rýchlejšie a účinnejšie servisné zásahy. Interval nástupu na zásah sa skrátil na minimum – cca 2 hodiny.