O spoločnosti E.T.K.M., s r.o.

Spoločnosť E.T.K.M., s.r.o. bola založená v roku 1992 ako inžiniersko- dodávateľská spoločnosť so zameraním na komplexné dodávky, opravy a údržbu vzduchotechnických a klimatizačných systémov spôsobom komplexnej dodávky alebo opravy na kľúč. Predmetom činnosti spoločnosti E.T.K.M., s.r.o. je predovšetkým optimálne využitie klimatizačných systémov a zabezpečenie technologickej spoľahlivosti výroby. Systém kvality sa vzťahuje na vývoj, výrobu a dodávku klimatizačných zariadení a je certifikovaný nemeckou certifikačnou spoločnosťou DQS. Spoločnosť poskytuje svojim domácim a zahraničným odberateľom v rámci komplexnej dodávky na kľúč vypracovanie projektovej a technickej dokumentácie, dodávku a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, zaregulovanie, premeranie a uvedenie vzduchotechnického zariadenia do prevádzky, vypracovanie realizačného projektu a technickej dokumentácie, pravidelnú údržbu, záručný a pozáručný servis, koordináciu profesií počas technickej prípravy dodávky a realizácie diela a 5 ročnú záručnú dobu na klimatizáciu.

Vízia a výskum

Vízia
Napredovanie v produkcii vysokokvalitných výrobkov a poskytovaní služieb s aplikáciou najnovších poznatkov vedy a techniky. Využívanie možností strategických partnerstiev, participácia na výskume, prispievanie k rozvoju spoločnosti.

Výskum
Spoločnosť pružne reaguje na rýchly vývoj výskumu vo svete. Používa najmodernejšie technologické postupy a svoje výrobky cyklicky inovuje pri zachovaní štandardnej konštrukcie.

Misia
Cieľom spoločnosti je rozvíjať spoluprácu s odberateľmi na miestnom trhu a budovať strategické partnerstvá.

Stratégia
Dlhodobou stratégiou firmy je vývoj nových technologických riešení v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie a vytváranie podmienok pre nadnárodnú spoluprácu.

Environmentálne aspekty

V obchodných aktivitách spoločnosti hrá kľúčovú úlohu príprava a budovanie systému environmentálneho manažérstva kvality. Záväzky vyplývajúce z dodržiavania stanovených zásad podmieňujú výber dodávateľov a odzrkadľujú sa na vývojových stratégiách.. Pri vyhodnocovaní dodávok zariadení a optimalizácii výroby je jedným z najdôležitejších kritérií možnosť recyklácie odpadu. V rámci montáže zariadení sa používajú výlučne ekologické chladivá, ktoré nemajú vplyv na poškodzovanie ozónovej vrstvy. V oblasti výroby zaviedla spoločnosť ekologicky optimalizované technológie s využitím vysokokvalitných vstupných materiálov so zameraním na postupné znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti.